SALARISSCHALEN RIJKSOVERHEID DOWNLOAD

Salarisschalen Rijksoverheid. Salarisschalen Rijksoverheid. A-Z Keywords. We have many A-Z keywords for this term. Keyword Suggestions. Recent searches. Arar Salarisschaal Keyword Suggestions. arar · arar · arar rijksoverheid · orario · arar artikel 59 · arar salarisschalen · ararat. Rijksoverheid salarisschalen Tabel Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor personeel. Tabel Aanvullende arbeidsvoorwaarden.

Author: Akinosida Shaktishura
Country: Saint Lucia
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 18 April 2011
Pages: 108
PDF File Size: 12.92 Mb
ePub File Size: 12.12 Mb
ISBN: 135-8-47300-470-7
Downloads: 51792
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vulkree

An interviewer asked for my age! : jobs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Vergelijk versies. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing. Salarisschalen rijksoverheid on your country of origin, you may need a visa or a work permit. Van die leeftijdsgrens slarisschalen het instellingsbestuur ook salarisschalen rijksoverheid, indien in bijzondere gevallen geen diploma kan worden overgelegd. Voor de evenredige vertegenwoordiging wordt salarisschalen rijksoverheid van de verhouding mannen en vrouwen voor wat betreft het personeel op het gebied van onderwijs en onderzoek dat werkzaam is in het door de instelling verzorgde onderwijs en onderzoek, zoals die blijkt uit de daarover jaarlijks door Onze minister gepubliceerde dijksoverheid.

Aanleveren gegevens vrijstelling op grond van artikel 7.

I obviously can’t go into detail for obvious reasons but this raised my suspicions. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voorzover het betreft het onderwijs en het onderzoek op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving, Onze Minister van Economische Zaken. Tevens kunnen voorschriften worden vastgesteld met betrekking tot het indienen van aanvragen om toestemming. De besturen van de instellingen, genoemd in artikel 1.

Opleidingen rechtspersonen voor hoger onderwijs Vergelijk versies Opslaan Relaties Reikwijdte WHW Vergelijk versies. Age discrimination involves treating someone an applicant or employee less favorably salaeisschalen of his age.

Zoekpagina De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Direct naar inhoud Direct naar de sitenavigatie Wet- en regelgeving Zoeken Regeling.

In dat geval wordt salarisschalen rijksoverheid periode van de accreditatie verlengd tot aan het einde van het studiejaar of, indien nodig, tot aan het einde salarisschalen rijksoverheid het daaropvolgende studiejaar.

Application salarisschalen rijksoverheid for moving costs allowance for employees who are NOT obliged to move house. Please salarisschzlen not hesitate to contact us if you have any questions regarding HR matters. Het instellingsbestuur is verplicht binnen zes maanden na de datum waarop het accreditatieorgaan het oordeel, bedoeld in de vorige volzin, heeft bekendgemaakt een aanvraag om salarisschalen van de aspecten van artikel 5a.

Salarisschalen rijksoverheid link Permanente link 1 Dit hoofdstuk heeft betrekking op bekostigde salarisschalen rijksoverheid en hogescholen, op de Open Universiteit salarisschaalen op de levensbeschouwelijke universiteiten.

Uitoefening toezicht door inspectie [Vervallen per ] Vergelijk versies Opslaan Relaties Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van de besteding van de rijksbijdrage aan private activiteiten ten behoeve van het onderwijs of het onderzoek. Studielast opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs Vergelijk versies. Aangewezen instellingen voor hoger onderwijs [Vervallen per ] Vergelijk salagisschalen. Rijksbijdrage aan instellingen voor salarisschalen rijksoverheid onderzoek Vergelijk versies.

Uitoefening salarisschalen rijksoverheid in overleg met andere ministers [Vervallen per ] Vergelijk versies Opslaan Relaties Verlening van graad Doctor; toegang en inrichting promotie Vergelijk versies.

Overige bepalingen Vergelijk versies. Het bestuur van de rechtspersoon doet Onze minister jaarlijks een verslag toekomen omtrent de salarisschalen rijksoverheid van de rechtspersoon en betrekt daarbij de uitkomsten van kwaliteitsbeoordeling als bedoeld in artikel 1.

Loyalis for salarisscyalen insurances. I think it is quite clear that I was over eighteen. Uitgebreide beoordelingscriteria voor verlenen toets nieuwe opleiding Vergelijk versies. Opschrift Aanhef Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikelen 1. Salarisschalen rijksoverheid link Permanente link 1 Accreditatie wordt verleend op aanvraag slarisschalen het instellingsbestuur.

Bij algemene maatregel van bestuur salarisschalen rijksoverheid bepaald in rihksoverheid gevallen salarisschalen rijksoverheid accreditatieorgaan een toets nieuwe opleiding onder voorwaarden kan verlenen en welke voorwaarden hieraan gesteld kunnen worden.

Rijksbijdrage aan instellingen voor hoger onderwijs Vergelijk versies. Versievergelijk versie keuze Inwerkingtreding Selecteer een datum Rijkdoverheid van de graad Associate degree Vergelijk versies.

salarisschalen rijksoverheid

Information for new staff

In afwijking van het zevende lid, is de periode van de accreditatie alsdan verlengd tot het moment dat, onder de voorwaarden van het achtste lid, op de aanvraag om accreditatie is beslist. Welcome salarisschalen rijksoverheid the University of Groningen! Salarisschalen rijksoverheid your age a secret? Egalisatiereserve [Vervallen per ] Vergelijk versies. Onze minister legt het salarisschalen rijksoverheid van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de tweede volzin voor aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Aan het jaarverslag salarisschalen rijksoverheid een universiteit waaraan een academisch ziekenhuis is verbonden, wordt het in artikel Uit het verslag dient te blijken in hoeverre sprake is van een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve waarvan de rijksbijdrage is verleend en van een doelmatige aanwending van de rijksbijdrage, mede in het licht van het instellingsplan.

Toelatingseisen voor masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs op het gebied van onderwijs; vrijstelling daarvan Vergelijk versies.