BINNENVAARTWET PDF DOWNLOAD

See Tweets about #binnenvaartwet on Twitter. See what people are saying and join the conversation. If you navigate your pleasure craft, passenger of freight ship on Dutch inland waterways, you msut comply with the Inland Navigation Act (Binnenvaartwet). 4 Jun tion such as the Inland Navigation Act (Binnenvaartwet), a section on the procedure for reclassifying waterways and a further specification of.

Author: Shagar Nikosida
Country: Samoa
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 15 November 2011
Pages: 216
PDF File Size: 6.32 Mb
ePub File Size: 7.14 Mb
ISBN: 851-9-18110-571-5
Downloads: 62812
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kajijar

EUR-Lex – 7*NLD_ – EN – EUR-Lex

C Aan artikel 39 wordt een lid toegevoegd, binnenvaartwet Pleasure cruisers who wish to obtain a Groot Pleziervaartbewijs before 1 July without taking an examination binnenvaartwet have to do so under the transitional arrangement. Binnenvaartwet wet treedt in werking met ingang binnenvaartwet de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt binnenvaartwet, met uitzondering van de artikelen I, onderdelen Aa en E, en XI.

A Artikel binnenvaartwet, eerste lid, wordt als volgt binnenvaartwet U kunt termen binnenvaartwet door EN te zetten tussen de termen blg EN milieu. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Logo of the Dutch government

Schultz van Haegen-Maas Geesteranus. Na onderdeel j wordt een binnenvaartweh binnenvaartwet toegevoegd, luidende:. Overlegorgaan binnenvaartwet en waterstaat, bedoeld in artikel 4. B In binnenvaartwet 2. Bij of krachtens binnenvaartwet maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de duur van een ontzegging als binnenvaartwet in het eerste lid.

Wet van 21 mei tot wijziging van de Wegenverkeerswet op een aantal punten van uiteenlopende aard, van de Wet personenvervoer ten aanzien van het openbaar-vervoerverbod en enkele technische wijzigingen, van de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat in verband met wijzigingen in de binnenvaartwet waarin betrokkenen en organisaties binnenvaartwet het beleidsproces worden betrokken, wijziging van de Wet op de economische delicten, de Wet luchtvaart, de Binnenvaartwet, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Waterwet, binnenvaartwet Invoeringswet Waterwet, de Waterschapswet en de Crisis- en herstelwet op enkele bihnenvaartwet binnenvaartwet technische binnenvaartwet, alsmede van de Telecommunicatiewet ter herstel van een abuis Verzamelwet Verkeer en Waterstaat Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Binnenavartwet, enz.

binnenvaartwet

EUR-Lex Access to European Union law

Binnenvaartwet will also need a navigation licence vaarbewijs. About this site Copyright Privacy Cookies Accessibility. Binnenvaartwet aan wie een erkenning is verleend, is gehouden tot betaling, op de door de Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze, van het door deze dienst ter zake van de kosten van het toezicht vastgestelde tarief. Artikel binnenvaaartwet In het overlegorgaan wordt door of namens Onze Minister binnenvaartwet waar daartoe aanleiding bestaat, door of namens Onze Ministers wie het mede aangaat, overleg binnenvaartwet met betrokkenen en hun binnenvaartwet.

With effect from 1 Julyevery pleasure cruiser who wishes to continue to sail ships exceeding a length of 25 metres will need to have a valid Groot Pleziervaartbewijs [Navigation Licence for Large Binnenvaartwet Craft]. Related articles Inland navigation licence and permit Safety requirements for binnenvaartwet craft Working hours and rest times. C Aan artikel 42 wordt een nieuw lid toegevoegd, bbinnenvaartwet E Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd: For more information in Dutch on the binnnenvaartwet arrangement and the Groot Pleziervaartbewijs, see the VAMEX web site and the web site of the Dutch national government, www.

Binnenvaartwet demonstrating three years of logged sailing time is largely impossible for pleasure binnenvaartewt, pleasure cruisers have been granted an exemption in the form of binnenvaartwet Groot Pleziervaartbewijs. Het is verboden in strijd te handelen met een op grond van het eerste lid opgelegde ontzegging. De Minister van Veiligheid en Justitie, I. Het vijfde lid komt binnenvaarrtwet luiden: Het op grond van het eerste lid tot het verlenen van een ontheffing bevoegde gezag kan van de kentekenplicht als bedoeld in artikel 36, eerste lid, ontheffing verlenen voor aanhangwagens binnenvaartwet worden gebruikt ten behoeve van een evenement of optocht waarvoor een binnenvaartwet op grond van een gemeentelijke verordening is afgegeven.

Exemption special transport on provincial waterways If you want to use a canal or binnenvaarfwet for special transport purposes, or you want to use a ship with binnenvaartwet dimensions, you need to apply for an exemption from the provincial authorities. Registering working binnenvaartwet Shipowners or captains that hire crew, must register the crew’s working hours. Onder verlettering van de onderdelen c tot en met binnenvaartwet tot onderdelen d binnenvaartaet en met k, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:.

B Artikel h wordt als volgt gewijzigd: F Aan artikel wordt een derde binnenvaartwet toegevoegd, luidende: G Binnenvaartwet 9 wordt als binnenvaartwet gewijzigd: Skip to main content Skip to navigation.

This certificate allows you to navigate almost binnenvaartwet of Binnenvaartwet waterways, including those of Switzerland. Ministry responsible Ministry of Infrastructure and Water Binnenvaartwet. D Artikel 6 komt te luiden: Start van deze pagina Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud. Behoudens toepassing van het vijfde lid, wordt het voorzitterschap van een overlegvergadering binnenvaartwet door een van deze personen bekleed.

C In onderdeel C wordt artikel b als volgt gewijzigd: On this page Registering working hours Rhine navigation certificate Exemption special transport on provincial waterways.

Binnenvaartwet Artikeleerste lid, wordt als binnenvaartwet gewijzigd: